Kế hoạch lợi nhuận năm tiếp theo 2018 của CTCP Vàng Lào Cai

Ngày đăng: 15:18:57 16/10/2018


TT

Chỉ tiêu chủ yếu

Đơn vị tính

Thực hiện 2017

Kế hoạch 2018

So sánh

(%)

 

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

=5/4

=6/5

A

CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH

 

 

 

 

 

1

Doanh thu

Tỷ đồng

99,23

103,57

104%

23%

a

Doanh thu khoáng sản

Tỷ đồng

95,53

99,87

105%

23%

b

Doanh thu khác

Tỷ đồng

3,7

3,7

100%

17%

2

Tổng chi phí

Tỷ đồng

93,98

97,96

104%

19%

3

Lợi nhuận trước thuế

Tỷ đồng

5,25

5,61

107%

83%

4

Nộp ngân sách

Tỷ đồng

35,51

30,65

86%

15%

B

LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG

 

 

 

 

 

1

Lao động Bình quân ĐM

Người

60

68

113%

81%

2

Quỹ tiền lương từ DTKS

Tỷ đồng

5,4

5,35

99%

18%

3

Quỹ lương từ doanh thu khác

Tỷ đồng

0,899

1,52

169%

13%

4

Tiền lương BQ người LĐ

Tr. đồng

7,6

7,5

99%

82%

5

Tiền lương bình quân VCQL

Tr. đồng

21

21

100%

85%

Tin cùng danh mục