Nghị quyết ĐHĐCĐ 2018

Ngày đăng: 15:33:27 16/10/2018

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Vàng Lào Cai
 

ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG LÀO CAI

 

 

Số: 18/NQ-VLC     

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

Lào Cai, ngày  31  tháng 5 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG LÀO CAI

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vàng Lào Cai;

- Căn cứ Biên bản số: 17/BB-VLC  ngày 31 tháng 5 năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP vàng Lào Cai,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG LÀO CAI

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và kế hoạch, phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2018

1. Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017:

* Công tác sản xuất kinh doanh

- Sản lượng QNK khai thác:                                             19.829 tấn.

- Quặng đưa vào tuyển:                                           20.173 tấn

- Vàng kim loại trong SP tinh quặng sản xuất:                   129,4 kg

- Tổng doanh thu:                                                                 99,233 tỷ đồng.

- Lợi nhuận:                                                                          5,525 tỷ đồng

- Nộp ngân sách:                                                                  35,51 tỷ đồng.

- Quỹ tiền lương                                                                   6,299 tỷ đồng

- Lao động bình quân định mức:                                        60 người

- Tiền lương bình quân:                                                      8,75  trđồng/ng/tháng

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

Mục tiêu chung là: Sản xuất ổn định, tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, mô hình quản trị phù hợp với tình hình thực tế; Tiết kiệm chi phí, nâng cao năng xuất, chất lượng của sản phẩm tinh quặng, ổn định thu nhập cho người lao động; Quản lý và bảo vệ an toàn nguồn tài nguyên khoáng sản, ranh giới mỏ; đảm bảo ATLĐ; an toàn môi trường, giữ gìn tốt ANTT trong toàn Công ty.

Tổng hợp một số chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2018

- Khai thác quặng nguyên khai:                                              20.000 tấn

- Sản phẩm tinh quặng vàng sản xuất:                                    200 tấn     

- Kim loại vàng trong sản phẩm tinh quặng:                         127 kg

- Sản phẩm tinh quặng vàng tiêu thụ:                                     200 tấn     

- Kim loại vàng trong sản phẩm tinh quặng vàng tiêu thụ:  132 kg

- Tổng doanh thu:                                                                     103,570 tỷ đồng

- Doanh thu khoáng sản:                                                          99,87 tỷ đồng

- Doanh thu khác:                                                                       3,7 tỷ đồng

- Lợi nhuận:                                                                                  5,61 tỷ đồng

- Nộp ngân sách nhà nước:                                                        30,65 tỷ đồng.

- Quỹ tiền lương:                                                                         6,31 tỷ đồng

- Lao động bình quân định mức:                                              63 người

- Tiền lương bình quân:                                                             8,3 trđồng/ng/tháng

  Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết tán thành với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

(Có nội dung chi tiết kèm theo)

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết tán thành với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Điều 3. Thông qua Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

(Có nội dung chi tiết kèm theo)

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết tán thành với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính 2017 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY ACA bao gồm:

1. Báo cáo của kiểm toán viên

2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2017

3. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 (từ ngày 1/1/2017 đến ngày 3/12/2017);

4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

5. Bản thuyết minh báo cáo tài chính

Trong đó, một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

TT

Chỉ tiêu cơ bản

ĐVT

Báo cáo tài chính

1

Tổng tài sản

đồng

 112.066. 332.759

2

Tổng doanh thu

đồng

    99.233.130.220

3

Lợi nhuận trước thuế

đồng

5.252.459.308

4

Lợi nhuận sau thuế

đồng

5.252.459.308

Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Vàng Lào Cai tại ngày 31 tháng 12 năm 2017, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết tán thành với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Điều 5. Thông qua việc thực hiện chi trả thù lao của HĐQT, BKS, TK năm 2017, kế hoạch chi trả thù lao năm 2018

1. Mức thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS, TK năm 2017

TT

Chức danh

Số lượng

Tiền thù lao đồng/người/ tháng

Tiền thù lao đồng/người/năm

Mức chi một năm

1

Chủ tịch HĐQT

1

2.400.000

 28.800.000

   28.800.000

2

Ủy viên HĐQT, Trưởng BKS

7

2.100.000

  25.200.000

 176.400.000

3

Ủy viên BKS, Thư ký

5

1.900.000

 22.800.000

 114.000.000

 

Cộng

 

 

  76.800.000

 319.200.000

 

2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, TK năm 2018

Kế hoạch chi trả năm 2018: Mức chi trả bằng 10% thu nhập thực tế của các viên chức quản lý tương ứng, theo Nghị định 53/2013/NĐ - CP và hướng dẫn thực hiện của Thông tư 28/2016/TT- BLĐTBXH, như sau:

TT

Chức danh

Số lượng

Tiền thù lao đồng/người/ tháng

Tiền thù lao đồng/người/năm

Mức chi một năm

1

Chủ tịch HĐQT

1

2.400.000

 28.800.000

   28.800.000

2

Ủy viên HĐQT, Trưởng BKS

7

2.100.000

25.200.000

 176.400.000

3

Ủy viên BKS, Thư ký

5

1.900.000

22.800.000

 114.000.000

 

Cộng

 

 

76.800.000

 319.200.000

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết tán thành với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2018

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2018 đến 31/12/2018 và ủy quyền cho ban kiểm soát phối hợp với Công ty ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018. Việc lựa chọn tổ chức kiểm BCTC năm 2018 có ưu tiên đơn vị được kiểm toán Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP lựa chọn

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết tán thành với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ

Điều 7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Thông qua Quy chế quản trị nội bộ về quản trị Công ty

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo quy định tại Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng và Điều lệ mẫu tại Thông tư số 95/2017/TT-BTC, ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính. Giao cho HĐQT Công ty soát xét, sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ theo các nội dung Đại hội thông qua.

(Có phụ lục chi tiết kèm theo)

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết tán thành với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Điều 8. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần vàng Lào Cai biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2018 thông qua.

3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc và toàn thể Cổ đông  của Công ty cổ phần vàng Lào Cai chịu thi hành Nghị quyết này và tổ chức thực hiện triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty./.

Nơi nhận:

  • Các cổ đông;
  • TV HĐQT, BKS Cty (g/s và chỉ đạo t/h);
  • Ban GĐ Cty (t/h);
  • Lưu HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI

 

 

 

 

 

Trịnh Văn Tuệ

 

CHỮ KÝ ĐẠI DIỆN CÁC CỔ ĐÔNG

 

Đặng Văn Lâm

Nguyễn Cao Khương

 

 

Phạm Hồng Thịnh

 

 

Nguyễn Mạnh Hùng

 

 

Nguyễn Tiến Hải

 

 

Thư ký: Nguyễn Minh Thanh

 

Tin cùng danh mục