Cơ cấu tổ chức

Ngày đăng: 14:29:42 16/10/2018

Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của Công ty CP Vàng Lào Cai

Đại hội đồng cổ đông


    Gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty, quyết định những vấn đề được Luật pháp và điều lệ Công ty quy định. Đặc biệt các cổ đông sẽ thông qua các báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và ngân sách tài chính cho năm tiếp theo. Đại hội đồng cổ đông bầu ra Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát của Công ty.


Hội đồng quản trị


    Là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. HĐQT có trách nhiệm giám sát Giám đốc điều hành và những người quản lý khác. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do Luật pháp và điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ của Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông quy định.

Ban kiểm soát


    Do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; thẩm định báo cáo tài chính hàng năm của VLC; thông báo kết quả kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cho Đại hội đồng cổ đông và thực hiện các nhiệm vụ khác theo Điều lệ Công ty.    


Ban Quản lý điều hành (Ban Giám đốc): Gồm Giám đốc, các Phó Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty


-    Giám đốc: Điều hành chung mọi hoạt động của VLC; chịu trách nhiệm về hiệu quả sản xuất kinh doanh trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông; tổ chức xây dựng chiến lược, kế hoạch, phương án tổ chứcsản xuất kinh doanh và triển khai thực hiện chiến lược, kế hoạch, phương án đó sau khi đã được HĐQT phê chuẩn; trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Kinh doanh, tài chính, kế hoạch, vật tư, tổ chức nhân sự.
-    Các Phó Giám đốc: Phụ trách các lĩnh vực về điều hành mỏ, kỹ thuật, kế hoạch, sản xuất, an toàn vệ sinh lao động, an toàn môi trường, PCCC,... và thay mặt Giám đốc điều hành Công ty khi Giám đốc đi vắng.
-    Kế toán trưởng: Phụ trách lĩnh vực nghiệp vụ Tài chính, kế toán, thống kê, tiền lương, BHXH và các chế độ chính sách liên quan đến người lao động.
-    Các Phòng chuyên môn nghiệp vụ:
    +) Phòng Kế hoạch nghiệp vụ: Lập kế hoạch kỹ thuật, Kế hoạch sản xuất kinh doanh, tham mưu cho lãnh đạo Công ty trong hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh,... trực tiếp quản lý điều hành hoạt động của Tổ KCS, Tổ nổ mìn.
    +) Phòng Kế toán tổng hợp: Lập báo cáo tài chính quý, năm, kê khai, quyết toán các loại thuế, tổ chức thực hiện các nghiệp vụ tài chính, kế toán, thống kê, công tác tiền lương, bảo hiểm xã hội, tham mưu cho lãnh đạo Công ty trong lĩnh vực được phân công.
    +) Phòng Tổ chức hành chính: Tham mưu cho Ban quản lý điều hànhCông ty trong công tác tổ chức nhân sự, hành chính, văn phòng, văn thư, khánh tiết; trực tiếp quản lý điều hành hoạt động của đội bảo vệ cơ động của Công ty.
-    Các Phân xưởng, Tổ đội sản xuất:
+) Phân xưởng tuyển khoáng: Trực tiếp quản lý máy móc thiết bị nhà xưởng tuyển quặng, tổ chức sản xuất tuyển quặng nguyên khai ra tinh quặng, tham mưu cho lãnh đạo Công ty trong lĩnh vực được phân công.
+) Tổ nổ mìn (trực thuộc Phòng Kế hoạch kỹ thuật): Trực tiếp làm công tác nổ mìn phục vụ khai thác quặng nguyên khai, tham mưu cho lãnh đạo Công ty trong lĩnh vực được phân công.
+) Tổ KCS (trực thuộc Phòng Kế hoạch kỹ thuật): Trực tiếp lấy, gia công và phân tích xác định hàm lượng mẫu quặng nguyên khai, tinh quặng vàng, đuôi thải sau tuyển; tham mưu cho lãnh đạo Công ty trong lĩnh vực được phân công.
+) Đội bảo vệ cơ động: Trực tiếp tuần tra, bảo vệ đảm bảo an toàn tuyệt đối an ninh trật tự trong phạm vi toàn Công ty, các khu vực sản xuất, toàn bộ diện tích mỏ và khu vực vùng đệm được giao quản lý, tham mưu lãnh đạo Công ty trong lĩnh vực được phân công.

 

Tin cùng danh mục