Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất

Ngày đăng: 14:50:38 16/10/2018

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2017 Công ty CP Vàng Lào Cai

Chỉ tiêu

Năm 2016

Năm 2017

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

100.556.890.698

98.926.009.201

Các khoản giảm trừ

-

-

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ

100.556.890.698

98.926.009.201

Giá vốn hàng bán

62.449.449.649

69.625.195.078

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ

38.107.441.049

29.300.814.123

Doanh thu hoạt động tài chính

11.113.432

7.960.563

Chi phí tài chính

4.864.765.306

2.715.374.416

Trong đó: Chi phí lãi vay

3.594.476.018

294.165.519

Chi phí bán hàng

 

-

Chi phí quản lý doanh nghiệp

23.591.135.027

20.519.315.044

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

9.662.654.148

6.074.085.226

Thu nhập khác

1.178.152.603

299.160.456

Chi phí khác

2.033.657.063

1.120.786.374

Lợi nhuận khác

-855.504.460

-821.625.918

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

8.807.149.688

5.252.459.308

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

8.807.149.688

5.252.459.308

Tin cùng danh mục