BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯƠNG NIÊN NĂM 2018

Ngày đăng: 15:49:06 16/10/2018

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯƠNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG LÀO CAI

ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG LÀO CAI

 

 

Số: 17/BB-VLC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2018

 

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯƠNG NIÊN NĂM 2018

 CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG LÀO CAI

---------------------------------

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

         Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vàng Lào Cai,

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 00 phút ngày 31 tháng 5 năm 2018, tại Hội trường tầng 2, trụ sở Tổng Công ty khoáng sản TKV – CTCP, địa chỉ số 193, Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội. Công ty cổ phần vàng Lào Cai đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể như sau:

A. CHƯƠNG TRÌNH HỌP

- Báo cáo của HĐQT về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

- Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

- Thông qua thực hiện chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2018;

- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty

- Thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

  1. Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP,Đại diện ôngTrịnh Văn Tuệ – Tổng giám đốc Tổng Công ty Khoáng sản TKV – CTCP; ông Cao Anh Hào – Phó trưởng phòng KHZ; ông Đặng Văn Lâm – Thành viên HĐQT, kiêm Giám đốc Công ty được Ủy quyền thay mặt Tổng Công ty thực hiện quyền biểu quyết đối với toàn bộ cổ phần của vimico theo giấy ủy quyền số: 1173/GUQ – VIMICO ngày24/5/2018.
  2. Công ty cổ phần Khoáng sản 3- Vimico, Đại diện ông Nguyễn Cao Khương – Giám đốc Công ty cổ phần Khoáng sản 3.
  3. Công ty TNHH MTV 86, Đại diện ông Nguyễn Mạnh Hùng – Giám đốc Cty.
  4. Ông Nguyễn Tiến Hải đại diện theo Ủy quyền của cổ đông Uông Huy Giang
  5. Ông Phạm Hồng Thịnh
  6. Công ty cổ phần khoáng sản Đông Dương -Đại diện ông Phạm Hồng Thịnh

Cùng các đại biểu là Thành viên HĐQT, Thành viên ban kiểm soát Công ty, Ban điều hành Công ty.

C. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

I. Chào cờ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu:

Ông Nguyễn Minh Thanh – Kế toán trưởng Công ty điều hành chào cờ, tuyên bố lý do, giời thiệu đại biểu.

II. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Trần Trung Thành – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố lý ĐHĐCĐ đủ điều kiện tiến hành (Có biên bản kèm theo). Nội dung cơ bản của kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty cổ phần vàng Lào Cai: 104 cổ đông trong đố có 05 tổ chức và 99 cá nhân.

- Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự  Đại hội là 06 người sở hữu/đại diện sở hữu cho 9.539.040/10.500.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 90,85% (trên 65%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Đối chiếu với các quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vàng Lào Cai, các cổ đông/đại diện cổ đông đều đủ tư cách tham dự và Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần vàng Lào Cai hôm nay có đủ điều kiện tiến hành.

III. Giới thiệu chủ tọa

Ông Nguyễn Minh Thanh – Kế toán trưởng Công ty thay mặt ban tổ chức giới thiệu ông Trịnh Văn Tuệ – Chủ tịch HĐQT Công ty làm chủ tọa ĐHĐCĐ.

Ông Trịnh Văn Tuệ – Chủ tọa đại hội giới thiệu ông Đặng Văn Lâm – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty cùng chủ tọa điều hành đại hội.

IV. Giới thiệu và biểu quyết thông qua thư ký ĐHĐCĐ

1. Giới thiệu thư ký

Để giúp việc ghi chép diễn biến ĐHĐCĐ, Chủ tọa đại hội đã giới thiệu ông Nguyễn Minh Thanh – Kế toán trưởng Công ty làm thư ký ĐHĐCĐ.

2. Biểu quyết thông qua thư ký

Ông Trịnh Văn Tuệ – Chủ tọa ĐHĐCĐ chủ trì biểu quyết thông qua thư ký:

*Tỷ lệ biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 9.539.040 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

V. Giời thiệu và biểu quyết thông qua Ban kiểm tra kết quả biểu quyết

1. Giới thiệu danh sách Ban kiểm tra kết quả biểu quyết

Để thực hiện công tác kiểm đếm tỷ lệ biểu quyết của ĐHĐCĐ chủ tọa giới thiệu thành phần Ban kiểm tra kết quả biểu quyết để ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua là 02 người, trong đó 01 Trưởng ban và 01 thành viên như sau:

1. Ông Trần Trung Thành – Thành viên ban kiểm soát;

2. Ông Nguyễn Minh Thanh – Kế toán trưởng Công ty

2. Biểu quyết thông qua số lượng và danh sách Ban kiểm tra kết quả biểu quyết

Ông Trịnh Văn Tuệ – Chủ tọa ĐHĐCĐ chủ trì biểu quyết thông qua Ban kiểm tra kết quả biểu quyết

*Tỷ lệ biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 9.539.040 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

VI. Thông qua chương trình ĐHĐCĐ và Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

1. Thông qua chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Ông Trịnh Văn Tuệ – Chủ tọa ĐHĐCĐ trình bày Dự thảo Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. (Có nội dung chi tiết chương trình kèm theo).

Ông Trịnh Văn Tuệ – Chủ tọa ĐHĐCĐ chủ trì biểu quyết thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

*Tỷ lệ biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 9.539.040 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2. Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Ông Trịnh Văn Tuệ – Chủ tọa ĐHĐCĐ trình bày Dự thảo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. (Có nội dung chi tiết quy chế kèm theo).

Ông Trịnh Văn Tuệ – Chủ tọa ĐHĐCĐ chủ trì biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

*Tỷ lệ biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 9.539.040 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

VII. Báo cáo của HĐQT về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Công ty cổ phần vàng Lào Cai

Ông Đặng Văn Lâm – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của HĐQT về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Công ty cổ phần vàng Lào Cai.

Ý kiến của cổ đông Nguyễn Mạnh Hùng: nhất trí với việc thay đổi Điều lệ theo quy định của nhà nước. Giải pháp cụ thể thực hiện khai thác bãi 3. Thông báo Công ty TNHH MTV 86 sẽ thoái vốn tại Công ty CP vàng Lào Cai. Xúc tiến gia hạn giấy phép khai thác. Bổ sung thêm vốn khoan thăm dò nâng cấp trữ lượng. Xây dựng kế hoạch SXKD trung hạn chủ động điều hành sản xuất. Xây dựng chiến lược sử dụng lao động ổn định hợp lý. Từ quy chế quản trị nội bộ Công ty, xây dựng quy chế quản trị chi phí Công ty. Xây dựng kế hoạch chỉ tiêu công nghệ khai thác, tuyển khoáng. Xây dựng quy chế thưởng khuyến khích thành viên HĐQT chuyên trách làm việc trực tiếp tại Công ty.

Ý kiến cổ đông Nguyễn Tiến Hải: nhất trí thông qua các báo cáo của Đại hội và đồng ý với ý kiến của cổ đông Nguyễn Mạnh Hùng.

Ý kiến cổ đông Phạm Hồng Thịnh: nhất trí với báo cáo của Công ty, có biện pháp tăng cường triển khai khai thác bãi 3.

Ý kiến ông Trịnh Văn Tuệ – Chủ tọa đại hội: Triển khai khoan thăm dò bổ sung nâng cấp trữ lượng trong tháng 7,8/2018. Gia hạn được giấy phép khai thác trước tháng 4/2019. Xây dựng quy chế quản trị chi phí, quản trị người lao động Công ty để bám sát chỉ đạo điều hành sản xuất. Thưởng ban điều hành nếu vượt lợi nhuận đề ra.

Ý kiến ông Đặng Văn Lâm – TV.HĐQT Giám đốc Công ty: Thân quặng 7 nằm trong điều kiện địa chất yếu khó khăn trong công tác chống lò. Gia hạn giấy phép khai thác, thực hiện triển khai  khoan thăm dò nâng cấp trữ lượng. Chiến lược xây dựng lao động ổn định nhân lực sản xuất lâu dài.

1. Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017:

* Công tác sản xuất kinh doanh

- Sản lượng QNK khai thác:                                    19.829 tấn.

- Đào lò chuẩn bị sản xuất:                                     2.000 mét

- Quặng đưa vào tuyển:                                           20.173 tấn

- Vàng kim loại sản xuất:                                        129,4 kg

- Tổng doanh thu:                                                     99,233 tỷ đồng.

- Lợi nhuận:                                                              5,525 tỷ đồng

- Nộp ngân sách:                                                      35,51 tỷ đồng.

- Quỹ tiền lương                                                       6,299 tỷ đồng

- Lao động bình quân:                                             60 người

- Tiền lương bình quân người lao động:              8,75  trđồng/ng/tháng

*Tỷ lệ biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 9.539.040 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

Mục tiêu chung là: Sản xuất ổn định, tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, mô hình quản trị phù hợp với tình hình thực tế; Tiết kiệm chi phí, nâng cao năng xuất, chất lượng của sản phẩm tinh quặng, ổn định thu nhập cho người lao động; Quản lý và bảo vệ an toàn nguồn tài nguyên khoáng sản, ranh giới mỏ; đảm bảo ATLĐ; an toàn môi trường, giữ gìn tốt ANTT trong toàn Công ty.

Tổng hợp một số chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2018

- Khai thác quặng nguyên khai:                                                        20.000 tấn

- Sản phẩm tinh quặng vàng sản xuất:                                 200 tấn     

- Kim loại vàng trong sản phẩm tinh quặng:                       127 kg

- Sản phẩm tinh quặng vàng tiêu thụ:                                  200 tấn     

- Kim loại vàng trong sản phẩm tinh quặng vàng tiêu thụ:  132 kg

- Tổng doanh thu:                                                                   103,570 tỷ đồng

- Doanh thu khoáng sản:                                                                    99,87 tỷ đồng

- Doanh thu khác:                                                                    3,7 tỷ đồng

- Lợi nhuận:                                                                              5,61 tỷ đồng

- Nộp ngân sách nhà nước:                                                     30,65 tỷ đồng.

- Quỹ tiền lương:                                                                      6,31 tỷ đồng

- Lao động bình quân định mức:                                            63 người

- Tiền lương bình quân:                                                            8,3 trđồng/ng/tháng

*Tỷ lệ biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 9.539.040 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

Ông Trịnh Văn Tuệ – Chủ tọa ĐHĐCĐ chủ trì biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Công ty cổ phần vàng Lào Cai.

*Tỷ lệ biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 9.539.040 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

VIII. Thông qua Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

1. Trình bày Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Ông Trần Minh Tuấn – Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

2. Thông qua Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Ông Trịnh Văn Tuệ – Chủ tọa ĐHĐCĐ chủ trì biểu quyết thông qua Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

*Tỷ lệ biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 9.539.040 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

IX. Thông qua Báo cáo tài chính 2017 đã được kiểm toán

Ông Nguyễn Minh Thanh – Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY ACA bao gồm:

1. Báo cáo của kiểm toán viên

2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2017

3. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 (từ ngày 1/1/2017 đến ngày 3/12/2017);

4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

5. Bản thuyết minh báo cáo tài chính

Trong đó, một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

TT

Chỉ tiêu cơ bản

ĐVT

Báo cáo tài chính

1

Tổng tài sản

đồng

 112.066. 332.759

2

Tổng doanh thu

đồng

    99.233.130.220

3

Lợi nhuận trước thuế

đồng

         5.252.459.308

4

Lợi nhuận sau thuế

đồng

5.252.459.308

Ông Trịnh Văn Tuệ – Chủ tọa ĐHĐCĐ chủ trì biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

*Tỷ lệ biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 9.539.040 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

X. Thông qua việc thực hiện chi trả thù lao của HĐQT, BKS, TK năm 2017, kế hoạch chi trả thù lao năm 2018.

Ông Đặng Văn Lâm – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày thực hiện chi trả thù lao của HĐQT, BKS, TK năm 2017, kế hoạch chi trả thù lao năm 2018 như sau:

1. Mức thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS, TK năm 2017

TT

Chức danh

Số lượng

Tiền thù lao đồng/người/ tháng

Tiền thù lao đồng/người/năm

Mức chi một năm

1

Chủ tịch HĐQT

1

2.400.000

 28.800.000

   28.800.000

2

Ủy viên HĐQT, Trưởng BKS

7

2.100.000

 25.200.000

 176.400.000

3

Ủy viên BKS, Thư ký

5

1.900.000

 22.800.000

 114.000.000

 

Cộng

 

 

 76.800.000

 319.200.000

 

2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, TK năm 2018

TT

Chức danh

Số lượng

Tiền thù lao đồng/người/ tháng

Tiền thù lao đồng/người/năm

Mức chi một năm

1

Chủ tịch HĐQT

1

2.400.000

 28.800.000

   28.800.000

2

Ủy viên HĐQT, rưởng BKS

7

2.100.000

  25.200.000

 176.400.000

3

Ủy viên BKS, Thư ký

5

1.900.000

 22.800.000

 114.000.000

 

Cộng

 

 

  76.800.000

 319.200.000

            3. Thông qua việc thực hiện chi trả thù lao của HĐQT, BKS, TK năm 2017, kế hoạch chi trả thù lao năm 2018

Ông Trịnh Văn Tuệ – Chủ tọa ĐHĐCĐ chủ trì biểu quyết thông qua thực hiện chi trả thù lao của HĐQT, BKS, TK năm 2017, kế hoạch chi trả thù lao năm 2018.

*Tỷ lệ biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 9.539.040 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

XI. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2018

Ông Đặng Văn Lâm – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình thực hiện lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2018. Trong đó nêu rõ Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 thông qua và ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018. Việc lựa chọn tổ chức kiểm BCTC năm 2018 có ưu tiên đơn vị được kiểm toán Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP lựa chọn.

Ông Trịnh Văn Tuệ – Chủ tọa ĐHĐCĐ chủ trì biểu quyết thông qua thực hiện lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2018.

*Tỷ lệ biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 9.539.040 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

XII. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Ông Đặng Văn Lâm – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình và phụ lục chi tiết kèm theo việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Ý kiến của các cổ đông:…………………..

Ông Trịnh Văn Tuệ – Chủ tọa ĐHĐCĐ chủ trì biểu quyết thông qua thực hiện lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2018.

*Tỷ lệ biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 9.539.040 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

XIII. Thông qua quy chế quản trị nội bộ Công ty

Ông Đặng Văn Lâm – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình và quy chế quản trị nội bộ Công ty.

Ông Trịnh Văn Tuệ – Chủ tọa ĐHĐCĐ chủ trì biểu quyết thông qua thực hiện lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2018.

*Tỷ lệ biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 9.539.040 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

XIV. Báo cáo kết quả biểu quyết tại Đại hội của Ban kiểm phiếu

Ông Trịnh Văn Tuệ – Chủ tọa ĐHĐCĐ giới thiệu ông Trần Trung Thành – Trưởng ban kiểm tra kết quả biểu quyết lên trình bày Biên bản kiểm tra kết quả biểu quyết.

 Ông Trần Trung Thành – Trưởng ban kiểm tra kết quả biểu quyết trình bày Biên bản kiểm tra kết quả biểu quyết. (Có biên bản kiểm tra kết quả biểu quyết kèm theo)

XV. Thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Ông Nguyên Minh Thanh – Thư ký ĐHĐCĐ  lên trình bày toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

1. Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Ông Trịnh Văn Tuệ – Chủ tọa ĐHĐCĐ chủ trì biểu quyết thông qua Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

*Tỷ lệ biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 9.539.040 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2. Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Ông Trịnh Văn Tuệ – Chủ tọa ĐHĐCĐ chủ trì biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

*Tỷ lệ biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 9.539.040 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

XVI. Bế mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Ông Trịnh Văn Tuệ – Chủ tọa ĐHĐCĐ tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Công ty cổ phần vàng Lào Cai.

Toàn văn Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Công ty cổ phần vàng Lào Cai đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với sự chấp thuận của 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản này được lập vào hồi 11h30’’ ngày 31/5/2018 ngay sau khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 kết thúc chương trình nghị sự.

Đại hội đồng cổ đông bế mạc lúc: 11 giờ 30 phút cùng ngày./.

 

Nơi nhận:

  • Các cổ đông;
  • TV HĐQT, BKS Cty (g/s và chỉ đạo t/h);
  • Ban GĐ Cty (t/h);
  • Lưu HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI

 

 

 

 

 

Trịnh Văn Tuệ

 

CHỮ KÝ ĐẠI DIỆN CÁC CỔ ĐÔNG

 

Đặng Văn Lâm

Nguyễn Cao Khương

 

 

Phạm Hồng Thịnh

 

 

Nguyễn Mạnh Hùng

 

 

Nguyễn Tiến Hải

 

 

Thư ký: Nguyễn Minh Thanh

Tin cùng danh mục