Điều lệ sửa đổi cập nhật năm 2018

Ngày đăng: 15:27:47 16/10/2018

Điều lệ này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua vào ngày 31 tháng 5 năm 2018;

1. Công ty cổ phần vàng Lào Cai (dưới đây gọi là “Công ty”) được thành lập theo Luật Doanh nghiệp và Đại hội đồng cổ đông ngày 30/7/2007;
2. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được xây dựng trên cơ sở:
- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ mẫu áp dụng cho các Công ty đại chúng ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.
3. Điều lệ này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua vào ngày 31 tháng 5 năm 2018;
4. Điều lệ này là cơ sở pháp lý cho mọi hoạt động của Công ty. Các quy định của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị khi được thông qua một cách hợp lệ, phù hợp với luật pháp và Điều lệ này, sẽ là những quy tắc và quy định ràng buộc để tiến hành các hoạt động kinh doanh.


Chi tiết vui lòng tải file tại đây

Tin cùng danh mục