Tài liệu - Báo cáo

Sơ yếu lý lịch TV Ban kiểm soát

Sơ yếu lý lịch TV Ban kiểm soát

...(Ngày đăng: 14:03:54 30/06/2020)
Chi tiết

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020

...(Ngày đăng: 14:01:33 30/06/2020)
Chi tiết

Báo cáo giải trình công ty Vàng Lào Cai

Báo cáo giải trình công ty Vàng Lào Cai

...(Ngày đăng: 16:31:34 28/04/2020)
Chi tiết

Báo cáo thường niên 2019

Báo cáo thường niên 2019

...(Ngày đăng: 16:02:07 17/04/2020)
Chi tiết

Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2019

Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2019

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty CP Vàng Lào Cai cho năm tài chính kết ...(Ngày đăng: 09:59:12 31/03/2020)
Chi tiết

Điều lệ sửa đổi cập nhật năm 2019

Điều lệ sửa đổi cập nhật năm 2019

...(Ngày đăng: 14:52:04 08/04/2019)
Chi tiết

Thông báo thay đổi nhân sự

Thông báo thay đổi nhân sự

...(Ngày đăng: 16:39:07 05/04/2019)
Chi tiết

Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh

Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh

...(Ngày đăng: 16:37:32 05/04/2019)
Chi tiết