Tài liệu - Báo cáo

Báo cáo tình hình quản trị công ty

Báo cáo tình hình quản trị công ty

...(Ngày đăng: 10:55:40 01/09/2021)
Chi tiết

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021

...(Ngày đăng: 14:10:14 14/07/2021)
Chi tiết

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

...(Ngày đăng: 14:08:50 14/07/2021)
Chi tiết

Báo cáo thường niên 2020

Báo cáo thường niên 2020

Báo cáo thường niên 2020...(Ngày đăng: 14:07:36 18/06/2021)
Chi tiết

Quyết định triệu tập ĐHĐCĐ 2021

Quyết định triệu tập ĐHĐCĐ 2021

...(Ngày đăng: 16:30:17 01/06/2021)
Chi tiết

QĐ bổ nhiệm KTT Phạm Thị Thúy

QĐ bổ nhiệm KTT Phạm Thị Thúy

...(Ngày đăng: 14:49:46 13/04/2021)
Chi tiết

QĐ miễn nhiệm KTT Trần Thị Thu

QĐ miễn nhiệm KTT Trần Thị Thu

...(Ngày đăng: 14:45:40 13/04/2021)
Chi tiết

Báo cáo tình hình quản trị công ty

Báo cáo tình hình quản trị công ty

Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc về việc thực hiện chức ...(Ngày đăng: 09:41:03 20/03/2021)
Chi tiết